Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διερεύνηση της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, προσφοράς για παροχή πρωτογενών δεδομένων & πληροφοριακού υλικού για την υποστήριξη της διαδικτυακής εφαρμογής προβολής γεωχωρικών δεδομένων για την πράξη «”ΕΡΜΗΣ” – Έξυπνες ψηφιακές εφαΡμογές και εργαλεία για την αποτελεσΜατική προώθΗση και ανάδειξη της βιοποικοιλότηταΣ των Ιονίων Νήσων»

Ο Φορέας Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου-Λευκάδας προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορές και να προβαίνει στη διερεύνηση της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για παροχή πρωτογενών δεδομένων & πληροφοριακού υλικού για την υποστήριξης της διαδικτυακής εφαρμογής προβολής γεωχωρικών δεδομένων.

Πατήστε εδώ για να δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.