Ορνιθοπανίδα

Το Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αμβρακικού αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους υγροτόπους της χώρας μας, όπου ενδιαιτάται μεγάλος αριθμός ειδών ορνιθοπανίδας. Έχουν παρατηρηθεί 296 είδη πτηνών από τα οποία 126 αναφέρονται ως απειλούμενα και προστατευόμενα είδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ 5 από αυτά τα είδη απειλούνται σε παγκόσμιο επίπεδο. Το μεγαλύτερο μέρος των πτηνών τόσο ως προς τα διαφορετικά είδη και τους πληθυσμούς παρατηρείται κατά τη διάρκεια των μεταναστευτικών περιόδων, ενώ αρκετά είδη διαβιούν στην περιοχή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Αναλογιζόμενοι ότι σε ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια έχουν καταγραφεί 454 είδη πτηνών και ότι το σύνολο των προστατευόμενων ειδών σε επίπεδο Ε.Ε. (σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ) ανέρχεται στα 193, το γεγονός ότι σε αυτή την περιοχή μπορεί κάποιος να παρατηρήσει το 65 % των ειδών της Ελληνικής ορνιθοπανίδας και το 59% των προστατευόμενων ειδών της Ευρώπης είναι πραγματικά εντυπωσιακό! Η μοναδική γεωμορφολογία της περιοχής δημιουργεί ιδανικές συνθήκες διαβίωσης και αναπαραγωγής για προστατευόμενα είδη όπως ο αργυροπελεκάνος (Pelecanus crispus), η λαγγόνα (Phalacrocorax pygmeus), ο ήταυρος (Botaurus stellaris), είναι ο στικταετός (Aquila clanga), ο κραυγαετός (Aquila pomarina) και η βαλτόπαπια (Aythya nyroca).

Επίσης στην περιοχή φωλιάζουν και αναπαράγονται ερωδιοί, όπως ο αργυροτσικνιάς (Casmerodius albus), ο σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea), ο λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta), ο κρυπτοτσικνιάς (Ardeola ralloides), ο νυχτοκόρακας (Nycticorax nycticorax), η χουλιαρομύτα (Platalea leucorodia), η χαλκόκοτα (Plegadis falcinellus), ο  λευκοπελαργός (Ciconia cico nia) και τα φοινικόπτερα (Phoenicopterus ruber). Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αμβρακικού μπορεί να συναντήσει κανείς τα 10 από τα 11 συνολικά είδη ερωδιών που απαντώνται στην Ευρωπαϊκή ήπειρο.

Στα παρυδάτια περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, ο καλαμοκανάς (Himantopus himantopus), ο κοκκινοσκέλης (Tringa tetanus) και ο πρασινοσκέλης (Tringa nebularia). Επίσης, συναντάμε πολλά είδη από πάπιες όπως είναι η πρασινοκέφαλη (Anas platyrhynchos) και η χουλιαρόπαπια (Anas clypeata). Αρπακτικά τα οποία παρατηρούνται στην περιοχή είναι ο  φιδαετός (Circaetus gallicus), ο ψαλιδιάρης  (Milvus milvus), ο ψαραετός (Pandion haliaetus) ο καλαμόκιρκος (Circus aeruginosus), η γερακίνα (Buteo buteo), το ξεφτέρι (Accipiter nisus) και το σαΐνι (Accipiter brevipes). Όλα τα παραπάνω είδη προστατεύονται σύμφωνα με την οδηγία 2009/147 «περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών».