Έργα - Προγράμματα

Το έργο ProAct Natura 2000 εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας (INTERREG Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013) και έχει ως στόχο την προστασία της χελώνας Caretta caretta και την ανάπτυξη κοινών διασυνοριακών δράσεων για τη διατήρηση των πληθυσμών της.

Με τη δορυφορική παρακολούθηση επιλεγμένων ατόμων της Caretta caretta, καταγράφηκαν οι μετακινήσεις τους στην Μεσόγειο και δημιουργήθηκε πλατφόρμα GIS γα τη διάχυση της επιστημονικής γνώσης σχετικά με τις θαλάσσιες χελώνες…

Το έργο Ανοξική ζώνη του Αμβρακικού κόλπου: αποτύπωση, επιπτώσεις και διαχείριση εντάσσεται στο Χρηματοδοτικό Μηχανισμό 2009-2014 του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ-ΕΟΧ) και έχει ως στόχο την ανάλυση των χαρακτηριστικών της ανοξικής ζώνης του Αμβρακικού μέσα από μια πολυειδική μελέτη. Συγκεκριμένα διενεργήθηκαν ωκεανογραφικές αποστολές, αλιευτικές έρευνες και ανάλυση των χαρακτηριστικών των υδάτων που καταλήγουν στον κόλπο παράλληλα με την πραγματοποίηση δορυφορικής παρακολούθησης. Επιπλέον με τη συνεργασία των άμεσα ενδιαφερόμενων όπως οι αλιείς και οι ιχθυοκαλλιεργητές, η τοπική και κεντρική διοίκηση, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις αλλά και οι πολίτες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο δίκτυο παρατήρησης, επιδιώχθηκε η ολοκληρωμένη προσέγγιση του θέματος από διαφορετικές ομάδες με συγκεκριμένες ειδικότητες και αντικείμενα συνεργασίας.

Το έργο TUNE UP εντάσσεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεσογειακού Χώρου Interreg MED 2014-2020 και αντιμετωπίζει την ανάγκη για μια στρατηγική και συνεργατική προσέγγιση για τη διαχείριση των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών και την προστασία της βιοποικιλότητας, δοκιμάζοντας και αξιοποιώντας ένα εργαλείο διακυβέρνησης πολλαπλών επιπέδων με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε από την υλοποίηση του έργου INTERREG MED WETNET

 

Το έργο Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου – Λευκάδας για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων, εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορων, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΥΜΕΠΕΡΑΑ).

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά στη χρηματοδότηση δράσεων με στόχο την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας της περιοχής ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου-Λευκάδας (ΦΔΑΛ), σύμφωνα με τον Ν.4519/2018. Συγκεκριμένα οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν θα στοχεύουν στη βελτίωση του καθεστώτος διατήρησης οικοτόπων και ειδών των οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ, που ο βαθμός διατήρησής τους είναι μη ικανοποιητικός ή κακός ή έχουν ικανοποιητικό ή άγνωστο βαθμό και χρήζουν επαναλαμβανόμενης διαχείρισης ή προστασίας.

Το έργο Λειτουργία Κέντρου Περιβαλλοντικής Ερμηνείας και Διαδραστικής Ψηφιακής Ενημέρωσης του Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου – Λευκάδας εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ήπειρος 2014-2020.

Στόχος του έργου είναι ο σχεδιασμός, η οργάνωση και λειτουργία ενός σύγχρονου Κέντρου Περιβαλλοντικής Ερμηνείας του Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού Κόλπου – Λευκάδας, δίνοντας έμφαση στην αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας και των διαδραστικών μέσων επικοινωνίας με το κοινό, καλύπτοντας ένα σημαντικό μέρος του ελλείμματος που υπάρχει στον τομέα της περιβαλλοντικής ενημέρωσης.

Το προτεινόμενο έργο προσβλέπει στην άρση αυτής της “επικοινωνιακής απομόνωσης” και στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης δομής περιβαλλοντικής διερμηνείας και προσέλκυσης επισκεπτών.

Το έργο Έξυπνες ψηφιακές εφαΡμογές και εργαλεία για την αποτελεσΜατική προώθΗση και ανάδειξη της βιοποικοιλότηταΣ των Ιονίων Νήσων (ΕΡΜΗΣ) εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 2014-2020.

Η πράξη περιλαμβάνει :

Α. Ανάπτυξη και υλοποίηση πληροφοριακής υποδομής και πολυεπίπεδης ψηφιακής πλατφόρμας, εφαρμογή για έξυπνα κινητά τηλέφωνα και tablets, καθώς και εργασίες για την οργάνωση, διαχείριση και ανάλυση πληροφοριακών δεδομένων κλπ. Η πλατφόρμα θα έχει δύο βασικά υποσυστήματα: ένα υποσύστημα καταχώρησης, οργάνωσης και προβολής μέσω του διαδικτύου των δεδομένων που σχετίζονται με την προβολή του πλούτου βιοποικιλότητας της ΠΙΝ και ένα υποσύστημα μέσω του οποίου απλοί χρήστες/ πολίτες θα μπορούν να μεταφορτώσουν στην πλατφόρμα δεδομένα/ πληροφορίες στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος μέσω έξυπνων κινητών συσκευών.

Β. Συλλογή, τεκμηρίωση, σημασιολογική επισήμανση και καταχώρηση των δεδομένων / περιεχομένου βιοποικιλότητας στην πλατφόρμα. Συνολικά προβλέπεται να εισαχθούν στην πλατφόρμα οι παρακάτω καταγραφές πεδίου: Χλωρίδα: άνω των 10.000 δεδομένων, Πανίδα: άνω των 1.000 δεδομένων, Ορνιθοπανίδα: άνω των 5.000 δεδομένων, Μακρομήκυτες: άνω των 1.000 δεδομένων, Τύποι οικοτόπων: Δεδομένα από τουλάχιστον 200 δειγματοληψίες πεδίου.

Γ. Δράσεις ενημέρωσης και διάχυσης (ημερίδες, παραγωγή διαφημιστικού υλικού κλπ). Η πράξη αναμένεται να συμβάλει θετικά στην ανάδειξη και προστασία του φυσικού τοπίου, στη βελτίωση των τρόπων παρακολούθησης των οικοσυστημάτων βιοποικιλότητας (συμπεριλαμβάνοντας το φυσικό περιβάλλον της ΠΙΝ και τους υγροτόπους) παρέχοντας καινοτόμους τρόπους συλλογής, οργάνωσης και προβολής της πληροφορίας, αλλά και συμβάλλοντας στον καλύτερο εντοπισμό και διαχείριση των απειλών/ κινδύνων.

Ο προϋπολογισμός ένταξης της Πράξης ανέρχεται σε 405.000 €.

Για οποιαδήποτε πληροφορία έχουν πολίτες και φορείς σχετικά με την Πράξη ΕΡΜΗΣ, μπορούν να επικοινωνούν με τα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου-Λευκάδας στο τηλ.: 26810 71919, ή να στείλουν e-mail: foreas_amvrakikou@yahoo.gr

 

Το έργο ΔιαχείρΙση ανθρώπινων δραστηριΟτήτων συμβατώΝ με την προστασΊα και ανάδειξη ειδών και ΟικοτόπωΝ στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 2014-2020.

Με την συγκεκριμένη Πράξη επιδιώκεται η μείωση των θανάτων της θαλάσσιας χελώνας (Caretta caretta), του ρινοδέλφινου (Tursiops truncatus), του Κοινού Δελφινιού (Delphinus delphis) και του κρισίμως κινδυνεύοντος είδους της Μεσογειακής Φώκιας (Monachus monachus), από την παγίδευση στα δίχτυα αλιέων και στην αύξηση ή τουλάχιστον τη διατήρηση του υπάρχοντος πληθυσμού τους. Η δράση θα εστιαστεί στην αξιολόγηση των διαθέσιμων στοιχείων παρουσίας και αφθονίας των προστατευόμενων ειδών (δελφίνια, χελώνες, φώκιες) στην περιοχή, αλλά και στην δοκιμή/εξακρίβωση αποδοτικότητας νέων τεχνικών διατάξεων (πιλοτική εφαρμογή) που αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων/ απειλών των προστατευόμενων ειδών.