Πρακτικό αξιολόγησης των αιτήσεων για τη θέση με κωδικό «TUNE UP 2»

Στην Άρτα, την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021, η Επιτροπή Ανάθεσης, Διενέργειας & Αξιολόγησης των διαγωνισμών του έργου “TUNE UP” του Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου – Λευκάδας (ΦΔΑΛ), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 5Γ Απόφαση της 6ης/12-6-2020 Συνεδρίασης του Δ.Σ., παρέλαβε από τη Γραμματεία του ΦΔΑΛ, τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων για την υπ’ αριθμ. 820/15-07-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος με σκοπό τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με κωδικό θέσης «TUNE UP-2» (ΑΔΑ: Ψ3ΥΓ46Μ9Β4-ΧΑΧ) για το έργο «Tune Up-Promoting multilevel governance for tuning up biodiversity protection in marine areas» στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος INTERREG MED.

Πατήστε εδώ για να δείτε ολόκληρο το πρακτικό αξιολόγησης.