Πρακτικό αξιολόγησης των αιτήσεων για τη θέση με κωδικό “Transfer-1”

Στην Άρτα, την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2021, η Επιτροπή Ανάθεσης, Διενέργειας & Αξιολόγησης των διαγωνισμών του έργου “LIFE TRANSFER” του Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου – Λευκάδας (ΦΔΑΛ), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 14Α Απόφαση της 8ης/19-5-2021 Συνεδρίασης του Δ.Σ., παρέλαβε από τη Γραμματεία του ΦΔΑΛ, τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων για την υπ’ αριθμ. 1389/17-11-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος με σκοπό τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με κωδικό θέσης «TRANSFER-1».

Πατήστε εδώ για να δείτε ολόκληρο το πρακτικό αξιολόγησης.