ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ «Παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για την υλοποίηση του παραδοτέου Π2.2.3 “Σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση προγράμματος citizen science”»

Ο Φορέας Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου-Λευκάδας προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορές και προβαίνει στη διερεύνηση της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει βέλτιστης ποιότητας-τιμής για τον “Σχεδιασμό, οργάνωση και υλοποίηση προγράμματος citizen science.

Πατήστε εδώ για να δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.