Πρόσκληση για Δημόσια διαβούλευση για την «Προμήθεια ενός (1) πλωτού μέσου για την περιβαλλοντική παρακολούθηση και επόπτευση των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών του Ιονίου» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, εκτιμώμενου συνολικού προϋπολογισμού 125.000,00 €, συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24%.

Σας ενημερώνουμε ότι, ο Φορέας Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου – Λευκάδας (ΦΔΑΛ), προβαίνει σε Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών για την «Προμήθεια ενός (1) πλωτού μέσου για την περιβαλλοντική παρακολούθηση και επόπτευση των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών του Ιονίου» και τις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «ΙΟΝΙΟΝ» –  «ΔιαχεΙριση ανθρώπινων δραστηριΟτήτων συμβατώΝ με την προστασΙα και ανάδειξη ειδών και ΟικοτόπωΝ στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας» και MIS 5033576, στο Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020» και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια της διαδικασίας.

Η Υπηρεσία μας μέσω της Δημόσιας Διαβούλευσης καλεί κάθε οικονομικό φορέα ή προμηθευτή να συμβάλει έτσι ώστε να βελτιωθούν οι σχετικές τεχνικές προδιαγραφές και προτίθεται να λάβει υπόψη της τα σχόλια των ενδιαφερομένων, αναπροσαρμόζοντας τους Πίνακες Τεχνικών Προδιαγραφών εάν και εφόσον θεωρήσει ότι κάποια σχόλια ήταν ορθά, εποικοδομητικά και ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης.

Η παρούσα πρόσκληση, καθώς και ο πίνακας των Τεχνικών Προδιαγραφών προς Διαβούλευση, αναρτάται στους επίσημους ιστοτόπους Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ (www.eprocurement.gov.gr ) και του Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου – Λευκάδας (www.amvrakikos.eu)

H Δημόσια Διαβούλευση θα διαρκέσει δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης.

Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Πατήστε εδώ για να δείτε τον πίνακα των τεχνικών προδιαγραφών.