Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διερεύνηση της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την Υποστήριξη έξυπνης εφαρμογής για κινητά και παροχή του υλικού περιβαλλοντικής ερμηνείας για την πράξη «”ΕΡΜΗΣ” – Έξυπνες ψηφιακές εφαΡμογές και εργαλεία για την αποτελεσΜατική προώθΗση και ανάδειξη της βιοποικοιλότηταΣ των Ιονίων Νήσων» με Κωδικό ΟΠΣ 5034557 στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020»

Ο Φορέας Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου-Λευκάδας προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορές και προβαίνει στη διερεύνηση της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει βέλτιστης ποιότητας-τιμής για υποστήριξη έξυπνης εφαρμογής για κινητά και παροχή του υλικού περιβαλλοντικής ερμηνείας.

Πατήστε εδώ για να δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.