Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διερεύνηση της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς, για την Πιλοτική λειτουργία πλατφόρμας και αξιολόγηση απόδοσης για την πράξη «”ΕΡΜΗΣ” – Έξυπνες ψηφιακές εφαΡμογές και εργαλεία για την αποτελεσΜατική προώθΗση και ανάδειξη της βιοποικοιλότηταΣ των Ιονίων Νήσων»

Ο Φορέας Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου-Λευκάδας προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορές και προβαίνει  στη διερεύνηση πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς για την Πιλοτική λειτουργία πλατφόρμας και αξιολόγηση απόδοσης, για την πράξη «”ΕΡΜΗΣ” – Έξυπνες ψηφιακές εφαΡμογές και εργαλεία για την αποτελεσΜατική προώθΗση και ανάδειξη της βιοποικοιλότηταΣ των Ιονίων Νήσων» στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020».

Πατήστε εδώ για να δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.