Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου με Κωδικό Θέσης: “Transfer-1”

Ο Φορέας Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου-Λευκάδας προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου για την κάλυψη των αναγκών του Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου – Λευκάδας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «LIFE TRANSFER – Seagrass transplantation for transitional Ecosystem Recovery» στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE19NAT/IT/000264, σύμφωνα με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και πρόσθετα) προσόντα.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την πρόσκληση