Γενικά στοιχεία για το πρόγραμμα

Πλήρης τίτλος: Προωθώντας την πολυ-επίπεδη διακυβέρνηση στο συντονισμό της προστασίας της βιοποικιλότητας σε θαλάσσιες περιοχές

Ακρωνύμιο: TUNE UP

Διάρκεια: 11/2019–06/2022

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους

Περιγραφή προγράμματος

Το TUNE UP είναι ένα πρόγραμμα που αντιμετωπίζει την ανάγκη στρατηγικής και συνεργατικής προσέγγισης, στη διαχείριση των Μεσογειακών Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών (ΘΠΠ) και την προστασία της βιοποικιλότητας. Το TUNE UP αξιοποιεί και επεκτείνει τα αποτελέσματα και τη μεθοδολογία του έργου INTERREG MED WetNet διερευνώντας την ευελιξία και την προσαρμοστικότητα τους στη διαχείριση των ΘΠΠ. Συγκεκριμένα προβλέπεται η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και η εξέλιξη του «Συμβολαίου Διαχείρισης Ποταμών/Υγροτόπων», ενός εργαλείου συμμετοχικής διακυβέρνησης, στην κατεύθυνση της διαχείρισης των ΘΠΠ με σκοπό την υλοποίηση 10 Συμβολαίων σε ισάριθμες Μεσογειακές ΘΠΠ.

To TUNE UP επιδιώκει την υιοθέτηση κοινού οράματος και την εφαρμογή ολοκληρωμένης διαχείρισης μέσω της συνεργασίας των ενδιαφερόμενων μερών. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση μπορεί να οδηγήσει σε αποτελεσματικότερο συντονισμό μεταξύ εμπλεκομένων φορέων και φορέων λήψης αποφάσεων περιορίζοντας τις αντιθέσεις μεταξύ διατήρησης φυσικού περιβάλλοντος και οικονομικών ζητημάτων, ενισχύοντας την προστασία της βιοποικιλότητας.

Ο βασικός σκοπός του TUNE UP είναι η διατήρηση της βιοποικιλότητας και των φυσικών οικοσυστημάτων μέσω της ενίσχυσης της διαχείρισης και της δικτύωσης των προστατευόμενων περιοχών.

Αποτελέσματα

 • Ισχυρότερη, συντονισμένη και προληπτική εθελοντική συμμετοχή των καίριων εμπλεκόμενων φορέων στην ολοκληρωμένη διαχείριση των ΘΠΠ.
 • Βελτιωμένη αποτελεσματικότητα της διαχείρισης ΘΠΠ ενσωματώνοντας εργαλεία διακυβέρνησης στην εθνική και περιφερειακή πολιτική κάθε χώρας
 • Εντατικότερη διακρατική συνεργασία και δικτύωση μεταξύ των ΘΠΠ της Μεσογείου

Εταίροι προγράμματος

 1. Ανατολική ΑΕ -Συντονιστής Εταίρος (Ελλάδα)
 2. Andalusian Federation of Towns and Provinces (Ισπανία)
 3. Mediterranean Wetlands Initiative (Γαλλία)
 4. Mediterranean Sea and Coast Foundation (Ιταλία)
 5. Ministry of Tourism and Environment (Αλβανία)
 6. Research Center of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (Σλοβενία)
 7. Spanish Ornithological Society (Ισπανία)
 8. Tour du Valat Foundation (Γαλλία)
 9. University of Montenegro – Institute for marine biology (Μαυροβούνιο)
 10. Φορέας Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου-Λευκάδας (Ελλάδα)
 11. Department of Architecture – University of Roma Tre (Ιταλία)
 12. AQUAPROGRAM srl (Ιταλία)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα έργου

Ο βασικός σκοπός του TUNE UP είναι η διατήρηση της βιοποικιλότητας και των φυσικών οικοσυστημάτων μέσω της ενίσχυσης της διαχείρισης και της δικτύωσης των προστατευόμενων περιοχών.

Αποτελέσματα

 • Ισχυρότερη, συντονισμένη και προληπτική εθελοντική συμμετοχή των καίριων εμπλεκόμενων φορέων στην ολοκληρωμένη διαχείριση των ΘΠΠ.
 • Βελτιωμένη αποτελεσματικότητα της διαχείρισης ΘΠΠ ενσωματώνοντας εργαλεία διακυβέρνησης στην εθνική και περιφερειακή πολιτική κάθε χώρας
 • Εντατικότερη διακρατική συνεργασία και δικτύωση μεταξύ των ΘΠΠ της Μεσογείου

Εταίροι προγράμματος

 1. Ανατολική ΑΕ -Συντονιστής Εταίρος (Ελλάδα)
 2. Andalusian Federation of Towns and Provinces (Ισπανία)
 3. Mediterranean Wetlands Initiative (Γαλλία)
 4. Mediterranean Sea and Coast Foundation (Ιταλία)
 5. Ministry of Tourism and Environment (Αλβανία)
 6. Research Center of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (Σλοβενία)
 7. Spanish Ornithological Society (Ισπανία)
 8. Tour du Valat Foundation (Γαλλία)
 9. University of Montenegro – Institute for marine biology (Μαυροβούνιο)
 10. Φορέας Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου-Λευκάδας (Ελλάδα)
 11. Department of Architecture – University of Roma Tre (Ιταλία)
 12. AQUAPROGRAM srl (Ιταλία)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα έργου

Newsletter No 5

Newsletter No 4

Newsletter No 3

Newsletter No 2

Newsletter No 1