Νέα & Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για Δημόσια διαβούλευση για την «Προμήθεια ενός (1) πλωτού μέσου για την περιβαλλοντική παρακολούθηση και επόπτευση των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών του Ιονίου» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, εκτιμώμενου συνολικού προϋπολογισμού 125.000,00 €, συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24%.

Σας ενημερώνουμε ότι, ο Φορέας Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου – Λευκάδας (ΦΔΑΛ), προβαίνει σε Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών για την «Προμήθεια ενός (1) πλωτού μέσου για την περιβαλλοντική παρακολούθηση και επόπτευση των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών του Ιονίου» και τις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «ΙΟΝΙΟΝ» –  «ΔιαχεΙριση ανθρώπινων δραστηριΟτήτων συμβατώΝ με την προστασΙα […]

Πρόσκληση για Δημόσια διαβούλευση για την «Προμήθεια ενός (1) πλωτού μέσου για την περιβαλλοντική παρακολούθηση και επόπτευση των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών του Ιονίου» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, εκτιμώμενου συνολικού προϋπολογισμού 125.000,00 €, συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24%. Read More »

2 Φεβρουαρίου: Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων

H Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων εορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Φεβρουαρίου, καθώς αυτή την ημέρα υπογράφτηκε στην πόλη Ραμσάρ του Ιράν, στις ακτές της Κασπίας Θάλασσας, η Συνθήκη Ραμσάρ για την προστασία των Υγροτόπων Διεθνούς Σημασίας. Πατήστε εδώ για να δείτε ολόκληρο το δελτίο τύπου.

2 Φεβρουαρίου: Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων Read More »

Πρακτικό αξιολόγησης των αιτήσεων για τη θέση με κωδικό “Transfer-1”

Στην Άρτα, την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2021, η Επιτροπή Ανάθεσης, Διενέργειας & Αξιολόγησης των διαγωνισμών του έργου “LIFE TRANSFER” του Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου – Λευκάδας (ΦΔΑΛ), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 14Α Απόφαση της 8ης/19-5-2021 Συνεδρίασης του Δ.Σ., παρέλαβε από τη Γραμματεία του ΦΔΑΛ, τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων για την υπ’ αριθμ. 1389/17-11-2021 Πρόσκληση

Πρακτικό αξιολόγησης των αιτήσεων για τη θέση με κωδικό “Transfer-1” Read More »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου με Κωδικό Θέσης: “Transfer-1”

Ο Φορέας Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου-Λευκάδας προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου για την κάλυψη των αναγκών του Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου – Λευκάδας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «LIFE TRANSFER – Seagrass transplantation for transitional Ecosystem Recovery» στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE19NAT/IT/000264, σύμφωνα με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και πρόσθετα)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου με Κωδικό Θέσης: “Transfer-1” Read More »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διερεύνηση οικονομικότερης προσφοράς για παροχή υπηρεσιών συμβουλών για περιβαλλοντικά ζητήματα και τεχνικής υποστήριξης στο Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου – Λευκάδας για τη διαμόρφωση εργαλειοθήκης περιφερειακής πολιτικής για την προώθηση και αξιοποίηση των Περιβαλλοντικών Συμβολαίων ως στρατηγικών εργαλείων διαχείρισης θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών (ΘΠΠ) για το έργο «TUNE UP – Promoting multilevel governance for tuning up biodiversity protection in marine areas» στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG MED

Ο Φορέας Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου-Λευκάδας προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορές και προβαίνει στη διερεύνηση της οικονομικότερης προσφοράς για παροχή υπηρεσιών συμβουλών για περιβαλλοντικά ζητήματα και τεχνικής υποστήριξης στο Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου – Λευκάδας για τη διαμόρφωση εργαλειοθήκης περιφερειακής πολιτικής για την προώθηση και αξιοποίηση των Περιβαλλοντικών Συμβολαίων ως στρατηγικών εργαλείων διαχείρισης θαλάσσιων προστατευόμενων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διερεύνηση οικονομικότερης προσφοράς για παροχή υπηρεσιών συμβουλών για περιβαλλοντικά ζητήματα και τεχνικής υποστήριξης στο Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου – Λευκάδας για τη διαμόρφωση εργαλειοθήκης περιφερειακής πολιτικής για την προώθηση και αξιοποίηση των Περιβαλλοντικών Συμβολαίων ως στρατηγικών εργαλείων διαχείρισης θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών (ΘΠΠ) για το έργο «TUNE UP – Promoting multilevel governance for tuning up biodiversity protection in marine areas» στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG MED Read More »

Πρακτικό αξιολόγησης των αιτήσεων για τη θέση με κωδικό «TUNE UP 2»

Στην Άρτα, την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021, η Επιτροπή Ανάθεσης, Διενέργειας & Αξιολόγησης των διαγωνισμών του έργου “TUNE UP” του Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου – Λευκάδας (ΦΔΑΛ), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 5Γ Απόφαση της 6ης/12-6-2020 Συνεδρίασης του Δ.Σ., παρέλαβε από τη Γραμματεία του ΦΔΑΛ, τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων για την υπ’ αριθμ. 820/15-07-2021 Πρόσκληση

Πρακτικό αξιολόγησης των αιτήσεων για τη θέση με κωδικό «TUNE UP 2» Read More »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διερεύνηση οικονομικότερης προσφοράς για εκτύπωση έντυπου ενημερωτικού υλικού για την πράξη «”ΕΡΜΗΣ” – Έξυπνες ψηφιακές εφαΡμογές και εργαλεία για την αποτελεσΜατική προώθΗση και ανάδειξη της βιοποικοιλότηταΣ των Ιονίων Νήσων»

Ο Φορέας Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου-Λευκάδας προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορές και προβαίνει στη διερεύνηση της οικονομικότερης προσφοράς για εκτύπωση έντυπου ενημερωτικού υλικού για την πράξη «”ΕΡΜΗΣ” – Έξυπνες ψηφιακές εφαΡμογές και εργαλεία για την αποτελεσΜατική προώθΗση και ανάδειξη της βιοποικοιλότηταΣ των Ιονίων Νήσων» στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020». Πατήστε εδώ για να δείτε την

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διερεύνηση οικονομικότερης προσφοράς για εκτύπωση έντυπου ενημερωτικού υλικού για την πράξη «”ΕΡΜΗΣ” – Έξυπνες ψηφιακές εφαΡμογές και εργαλεία για την αποτελεσΜατική προώθΗση και ανάδειξη της βιοποικοιλότηταΣ των Ιονίων Νήσων» Read More »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διερεύνηση της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς, για την Πιλοτική λειτουργία πλατφόρμας και αξιολόγηση απόδοσης για την πράξη «”ΕΡΜΗΣ” – Έξυπνες ψηφιακές εφαΡμογές και εργαλεία για την αποτελεσΜατική προώθΗση και ανάδειξη της βιοποικοιλότηταΣ των Ιονίων Νήσων»

Ο Φορέας Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου-Λευκάδας προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορές και προβαίνει  στη διερεύνηση πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς για την Πιλοτική λειτουργία πλατφόρμας και αξιολόγηση απόδοσης, για την πράξη «”ΕΡΜΗΣ” – Έξυπνες ψηφιακές εφαΡμογές και εργαλεία για την αποτελεσΜατική προώθΗση και ανάδειξη της βιοποικοιλότηταΣ των Ιονίων Νήσων» στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διερεύνηση της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς, για την Πιλοτική λειτουργία πλατφόρμας και αξιολόγηση απόδοσης για την πράξη «”ΕΡΜΗΣ” – Έξυπνες ψηφιακές εφαΡμογές και εργαλεία για την αποτελεσΜατική προώθΗση και ανάδειξη της βιοποικοιλότηταΣ των Ιονίων Νήσων» Read More »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διερεύνηση της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς για την Συλλογή λειτουργικών απαιτήσεων για την πράξη «”ΕΡΜΗΣ” – Έξυπνες ψηφιακές εφαΡμογές και εργαλεία για την αποτελεσΜατική προώθΗση και ανάδειξη της βιοποικοιλότηταΣ των Ιονίων Νήσων»

Ο Φορέας Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου-Λευκάδας προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορές και προβαίνει  στη διερεύνηση πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς, για την Συλλογή λειτουργικών απαιτήσεων, για την πράξη «”ΕΡΜΗΣ” – Έξυπνες ψηφιακές εφαΡμογές και εργαλεία για την αποτελεσΜατική προώθΗση και ανάδειξη της βιοποικοιλότηταΣ των Ιονίων Νήσων» στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020». Πατήστε εδώ για

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διερεύνηση της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς για την Συλλογή λειτουργικών απαιτήσεων για την πράξη «”ΕΡΜΗΣ” – Έξυπνες ψηφιακές εφαΡμογές και εργαλεία για την αποτελεσΜατική προώθΗση και ανάδειξη της βιοποικοιλότηταΣ των Ιονίων Νήσων» Read More »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ «Παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για την υλοποίηση του παραδοτέου Π2.2.3 “Σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση προγράμματος citizen science”»

Ο Φορέας Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου-Λευκάδας προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορές και προβαίνει στη διερεύνηση της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει βέλτιστης ποιότητας-τιμής για τον “Σχεδιασμό, οργάνωση και υλοποίηση προγράμματος citizen science. Πατήστε εδώ για να δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ «Παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για την υλοποίηση του παραδοτέου Π2.2.3 “Σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση προγράμματος citizen science”» Read More »