Νέα & Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ: «TUNE UP-2»για την υλοποίηση του έργου «TUNE UP – Promoting multilevel governance for tuning up biodiversity protection in marine areas» στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος INTERREG MED

Ο Φορέας Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου-Λευκάδας προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου για την κάλυψη των αναγκών του Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου – Λευκάδας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «TUNE UP» του ευρωπαϊκού προγράμματος INTERREG MED, σύμφωνα με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και πρόσθετα) προσόντα: Πατήστε εδώ για να δείτε την πρόσκληση …

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ: «TUNE UP-2»για την υλοποίηση του έργου «TUNE UP – Promoting multilevel governance for tuning up biodiversity protection in marine areas» στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος INTERREG MED Read More »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διερεύνηση της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την Υποστήριξη έξυπνης εφαρμογής για κινητά και παροχή του υλικού περιβαλλοντικής ερμηνείας για την πράξη «”ΕΡΜΗΣ” – Έξυπνες ψηφιακές εφαΡμογές και εργαλεία για την αποτελεσΜατική προώθΗση και ανάδειξη της βιοποικοιλότηταΣ των Ιονίων Νήσων» με Κωδικό ΟΠΣ 5034557 στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020»

Ο Φορέας Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου-Λευκάδας προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορές και προβαίνει στη διερεύνηση της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει βέλτιστης ποιότητας-τιμής για υποστήριξη έξυπνης εφαρμογής για κινητά και παροχή του υλικού περιβαλλοντικής ερμηνείας. Πατήστε εδώ για να δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διερεύνηση της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, προσφοράς για παροχή πρωτογενών δεδομένων & πληροφοριακού υλικού για την υποστήριξη της διαδικτυακής εφαρμογής προβολής γεωχωρικών δεδομένων για την πράξη «”ΕΡΜΗΣ” – Έξυπνες ψηφιακές εφαΡμογές και εργαλεία για την αποτελεσΜατική προώθΗση και ανάδειξη της βιοποικοιλότηταΣ των Ιονίων Νήσων»

Ο Φορέας Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου-Λευκάδας προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορές και να προβαίνει στη διερεύνηση της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για παροχή πρωτογενών δεδομένων & πληροφοριακού υλικού για την υποστήριξης της διαδικτυακής εφαρμογής προβολής γεωχωρικών δεδομένων. Πατήστε εδώ για να δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Πρακτικό αξιολόγησης των αιτήσεων για τη θέση με κωδικό «TUNE UP 1»

Στην Άρτα, τη Δευτέρα 5 Ιουλίου 2021, η Επιτροπή Ανάθεσης, Διενέργειας & Αξιολόγησης των διαγωνισμών του έργου “TUNE UP” του Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου – Λευκάδας (ΦΔΑΛ), παρέλαβε από τη Γραμματεία του ΦΔΑΛ, τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων για την υπ’ αριθμ. 696/17-06-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος με σκοπό τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με κωδικό θέσης …

Πρακτικό αξιολόγησης των αιτήσεων για τη θέση με κωδικό «TUNE UP 1» Read More »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ο Φορέας Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου-Λευκάδας προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου για την κάλυψη των αναγκών του Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου – Λευκάδας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «TUNE UP» του ευρωπαϊκού προγράμματος INTERREG MED, σύμφωνα με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και πρόσθετα) προσόντα. Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την πρόσκληση

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Παροχή συμβουλών σε περιβαλλοντικά ζητήματα και υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για τη διαμόρφωση τοπικού συμβολαίου της ΘΠΠ του Αμβρακικού κόλπου για το έργο “TUNE UP” – Promoting multilevel governance for tuning up biodiversity protection in marine areas» στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG MED»

Ο Φορέας Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου – Λευκάδας διακηρύττει διαγωνισμό κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή συμβουλών σε περιβαλλοντικά ζητήματα και υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για τη διαμόρφωση τοπικού συμβολαίου της ΘΠΠ του Αμβρακικού κόλπου για το έργο “TUNE UP” – Promoting multilevel governance for tuning up biodiversity protection in marine …

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Παροχή συμβουλών σε περιβαλλοντικά ζητήματα και υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για τη διαμόρφωση τοπικού συμβολαίου της ΘΠΠ του Αμβρακικού κόλπου για το έργο “TUNE UP” – Promoting multilevel governance for tuning up biodiversity protection in marine areas» στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG MED» Read More »

Διερεύνηση οικονομικότερης προσφοράς για παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στη διοργάνωση συναντήσεων και εκδηλώσεων για το έργο «TUNE UP – Promoting multilevel governance for tuning up biodiversity protection in marine areas» στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG MED

Ο Φορέας Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου-Λευκάδας προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορές και προβαίνει στη διερεύνηση της οικονομικότερης προσφοράς για παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στη διοργάνωση συναντήσεων και εκδηλώσεων για το έργο «TUNE UP – Promoting multilevel governance for tuning up biodiversity protection in marine areas» στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος INTERREG MED. Πατήστε εδώ για να …

Διερεύνηση οικονομικότερης προσφοράς για παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στη διοργάνωση συναντήσεων και εκδηλώσεων για το έργο «TUNE UP – Promoting multilevel governance for tuning up biodiversity protection in marine areas» στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG MED Read More »

Διερεύνηση οικονομικότερης προσφοράς για εκτύπωση ενημερωτικού υλικού για την προβολή του έργου «TUNE UP – Promoting multilevel governance for tuning up biodiversity protection in marine areas» στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG MED

Ο Φορέας Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου-Λευκάδας προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορές και προβαίνει στη διερεύνηση της οικονομικότερης προσφοράς για εκτύπωση ενημερωτικού υλικού για την προβολή του έργου «TUNE UP – Promoting multilevel governance for tuning up biodiversity protection in marine areas» στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος INTERREG MED. Πατήστε εδώ για να δείτε την πρόσκληση